Generalforsamling 2011

Formanden John Langebeck bød velkommen til generalforsamlingen

og bad forsamlingen vælge en dirigent, og valget faldt på Hanne Christiansen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og iøvrigt på myndig vis ledte generalforsamlingen.
John Langebeck gennemgik formandens beretning, og herefter gik ordet til kassereren Alice Nielsen,

der gennemgik det flotte regnskab, der straks kunne godkendes.
På valg var:
Kasserer Alice Nielsen, der genvalgtes med klapsalver, og
på sekretærposten blev Annie Larsen erstattet med Anne Koppelgaard.
Til revisorer valgtes: Birgit Frederiksen og Knud Meyer.
Revisorsuppleant: Jane Pørtner
Kontingentet blev fastsat uændret: 100 kr. årligt.

Aftenen sluttede med stegt flæsk med kartofler og persillesovs - men der var for lidt rødbeder.
Kaffe og småkager.